Wczytywanie...

Regulamin strony

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2020 r.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.transportuj24.pl Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.TRANSPORTUJ24.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów pośrednictwa/sprzedaży
 6. Umowa pośrednictwa/sprzedaży
 7. Sposoby płatności
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.transportuj24.pl prowadzony jest przez AUTO ONE SPÓŁKA JAWNA Robert Pilarek i Krzysztof Niespodziański wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533301, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 53 Wrząca 62-700, NIP: 6681969968, REGON: 360289639, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@transportuj24.pl
 2. Serwis www.transportuj24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.transportuj24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Pośrednictwa, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.transportuj24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Zleceniodawcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.transportuj24.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.transportuj24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 7. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.transportuj24.pl
 8. USŁUGODAWCA, ZLECENIOBIORCA, SPRZEDAWCA AUTO ONE SPÓŁKA JAWNA Robert Pilarek i Krzysztof Niespodziański, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 53 Wrząca 62-700, NIP: 6681969968, REGON: 360289639, KRS: 0000533301.
 9. ODBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika.
 10. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa przewozu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. PRZEWOŹNIK – Sprzedawca lub zewnętrzna firma kurierska dostarczająca przesyłki do Odbiorcy.
 12. UMOWA POŚREDNICTWA – Umowa Pośrednictwa zawarta między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą, umożliwiająca generowanie etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego za pośrednictwem Serwisu.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 14. UŻYTKOWNIKosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Zleceniodawcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Pośrednictwa z Zleceniobiorcą lub Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 17. ZLECENIODAWCA, KLIENT - Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Pośrednictwa ze Zleceniobiorcą lub Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. zawieranie Umów Sprzedaży,
 2. zawieranie Umów Pośrednictwa,
 3. prowadzenie Konta w Serwisie,
 4. korzystanie z Newslettera.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika.
 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW POŚREDNICTWA ORAZ SPRZEDAŻY
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zleceniodawca/Klient składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia:
 1. Umowy Pośrednictwa ze Zleceniobiorcą, której przedmiotem jest usługa generowania etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego lub
 2. Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, której przedmiotem jest usługa przewozu.
 1. Cena usługi przewozu rzeczy uwidoczniona na stronie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Cena usługi przewozu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zleceniodawcę/Klienta Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Zleceniodawca/Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.transportuj24.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Zawarcie Umowy Pośrednictwa/Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Pośrednictwa/Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Zleceniodawcę/Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Zleceniobiorcę/Sprzedawcę sposobem.
  2. Po złożeniu Zamówienia Zleceniobiorca/Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Zleceniodawcy/Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin.
  3. Z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę/Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa/Sprzedaż między Zleceniodawcą/Klientem, a Zleceniobiorcą/Sprzedawcą.
 6. Zleceniobiorca/Sprzedawca wystawia dowód zakupu w formie elektronicznej.

 

 1. UMOWA POŚREDNICTWA/SPRZEDAŻY
    1. Po złożeniu Zamówienia usługi, Zleceniodawca/Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz list przewozowy.
    2. Zleceniodawca/Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego lub etykiety adresowej wygenerowanej przez Zleceniobiorcę/Sprzedawcę i przekazania jej kurierowi.
    3. Zleceniodawca/Klient powinien podać Przewoźnikowi swój aktualny adres oraz adres Odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania, jak również kontaktowy numer telefonu, rodzaj zawartości przesyłki oraz wartość rzeczy szczególnie cennych, a także innych niezbędnych informacji dotyczących przesyłki.
    4. Zleceniodawca/Klient zobowiązany jest zapakować przesyłkę według reguł obowiązujących, podanych przez Zleceniobiorcę/Sprzedawcę na stronie www.transportuj24.pl
    5. W przypadku naliczenia przez Przewoźnika dodatkowych opłat zgodnych z regulaminem Przewoźnika (w szczególności opłaty za przechowywanie, za ponowne próby doręczeń, opłaty za element niestandardowy, zwrot do nadawcy) koszty w/w opłat ponosi Zleceniodawca/Klient na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę/Sprzedawcę faktury VAT, w kwotach zgodnych z aktualnym cennikiem transportuj24.pl
    6. Zleceniodawca/Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym. Zakwestionowanie przez Zleceniodawcę/Klienta faktury VAT bądź jej części powinno zostać zgłoszone Zleceniobiorcy/Sprzedawcy w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.
    7. W przypadku nieopłacenia faktury we wskazanym na fakturze terminie, Zleceniobiorca/Sprzedawca zastrzega prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, a także dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
    8. Zleceniodawca/Klient ponosi odpowiedzialność za błędne podanie wartości gabarytowych przesyłki w Zamówieniu.
    9. Zleceniobiorca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy w przypadku, gdy list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę/Klienta oraz w przypadku użycia innego niż wygenerowanego od Zleceniobiorcy/Sprzedawcy listu przewozowego.
    10. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi przewozu przesyłki ponosi Przewoźnik zgodnie z jego obowiązującym regulaminem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu.
    11. Doręczanie i odbiór przesyłek następuje na zasadach wskazanych w regulaminach Przewoźników.
    12. Zwrot pobrań do Zleceniodawcy/Klienta realizowany jest niezwłocznie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania środków pieniężnych od Przewoźnika. Przewoźnik przekazuje środki Zleceniobiorcy/Sprzedawcy w terminie 8 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki do Odbiorcy.
    13. Przedmioty wykluczone z przewozu:
  1. pieniądze,
  2. karty kredytowe,
  3. żywność szybko psująca się,
  4. dzieła sztuki (np. obrazy),
  5. oraz inne Produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne przedmioty przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), z dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629).

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Usługodawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl, eCard).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Zleceniodawca/Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności wiąże się z zapłatą bezzwrotnej prowizji od transakcji w kwocie określonej w regulaminie dostawcy usługi.
 4. Zleceniodawca/Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Pośrednictwa/Sprzedaży.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter).
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@transportuj24.pl 
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki lub dostarczenia uszkodzonej przesyłki:
 1. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminie Przewoźnika.
 2. Zleceniodawca/Klient powinien poinformować Zleceniobiorcę/Sprzedawcę o fakcie nieotrzymania przesyłki.
 3. Jeśli przesyłka dotarła do Odbiorcy w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletna, Zleceniobiorca/Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności przedstawiciela Przewoźnika protokołu reklamacyjnego oraz niezwłoczne skontaktowanie się ze Zleceniodawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem Przewoźnika upłynął termin jego doręczenia lub przesyłka dotarła do Odbiorcy uszkodzona, Zleceniodawca/Klient składa reklamację u Zleceniobiorcy/Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@transportuj24.pl 
 5. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.
 6. Zleceniobiorca pośredniczy w postępowaniu reklamacyjnym między Zleceniodawcą, a Przewoźnikiem.
 7. Zleceniobiorca przekaże zgłoszenie reklamacyjne Przewoźnikowi, celem jego rozpatrzenia.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@transportuj24.pl 
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zleceniodawca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Pośrednictwa/Sprzedaż jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Umowa Pośrednictwa została zawarta.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Pośrednictwa/Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Zleceniobiorca/Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Zleceniobiorcę/Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Pośrednictwa/Sprzedaży przysługuje zarówno Zleceniobiorcy/Sprzedawcy, jak i Zleceniodawcy (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.transportuj24.pl (za zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego rozdziału) korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością AUTO ONE SPÓŁKA JAWNA Robert Pilarek i Krzysztof Niespodziański, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 53 Wrząca 62-700, NIP: 6681969968, REGON: 360289639, KRS: 0000533301. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.transportuj24.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.transportuj24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy usług, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.transportuj24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.transportuj24.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Pośrednictwa między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (Zleceniodawcą) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (Zleceniodawcą) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. Zleceniodawca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dodatkowe informacje:

Strona stworzona przez TG Coders.pl

Opinie o TG Coders 

Realizacje TG Coders

Kontakt TG Coders

Inne realizacje zespołu TG

Wyszukiwarka sprzętu elektronicznego vinarelectro